Wednesday, 30 November 2016

Björk - Kastljós + Menningin - Interview (icelandic) (2016) [RÚV] (Edited Audio) - [AAC-M4A]


AAC-M4A download link: - https://www.mediafire.com/?nnwibf5pk10o6q4 - Björk Guðmundsdóttir, Kastljós. + menningin. Með höfuðið inni í stærsta leiksviði heims/With head inside the biggest stage in the world (2016) [AAC-M4A] 

RÚV HQ 480p stream link: > http://www.ruv.is/frett/med-hofudid-inni-i-staersta-leiksvidi-heims <

info: (icelandic) 

Björk Guðmundsdóttir hefur aldrei verið hrædd við að kanna nýjar lendur í list sinni, og hefur nú hafið innreið sína í veröld sýndarveruleikans. Á sýningunni Stafrænn heimur Bjarkar, sem opnuð var í Hörpu fyrr í mánuðinum, gefst gestum kostur á að upplifa tónlistina af síðustu plötu hennar, Vulnicuru, með öllum skilningarvitum. Hún segir spennandi að vinna með miðil sem enn sé í mótun og að þessi tækni opni tónlistarmönnum leið inn á stærsta leiksvið heims.
Rökrétt þróun
Sýning Bjarkar var fyrstu opnuð í Ástralíu síðastliðið sumar en kom við í Tókýó, London og Montreal áður en hún var opnuð í Hörpu í nóvember. Á hverjum viðkomustað bætist eitt verk við sýninguna en myndböndin nýta sér allt litróf sýndarveruleikatækni samtímans. Þótt tæknin sé mörgum framandi lítur Björk á sýndarveruleika sem rökrétt framhald á ferli sínum.

„Já, þetta var í raun og veru náttúruleg þróun frá mínum bæjardyrum séð. Tónlistarmyndbandið er form sem ég hef unnið mikið að frá því að ég var í Sykurmolunum. MTV var í raun og veru sýndarveruleiki 9. áratugarins. Það má ekki gleyma því að öll þessu viðteknu form, eins og að skella myndbandi í sjónvarpið, voru mjög róttæk á sínum tíma. Þetta er svolítið sama tilfinning í sýndarveruleikanum og það er mjög skemmtilega að taka þátt í þessu formi meðan það er enn verið að skilgreina hvað það er.

Ráðrík en líka lýðræðisleg
Björk hefur ávallt lagt mikið upp úr tónlistarmyndböndum sínum. „Þegar ég hætti í hljómsveitum og fór að gera mína eigin tónlist varð ég miklu ráðríkari þar; ræð kannski 80 prósent af mínum plötum og tek svo inn samstarfsfólk. En ég er líka létt lýðræðisleg týpa, finnst gaman í hópvinnu, var tíu ár í hljómsveitum þar sem við unnum í hóp, og það yfirfærðist á þetta sjónræna hjá mér. Þeir leikstjórar, sem ég vinn með, skrifa nafnið sitt undir að lokum en við James Merry, sem ég vinn mikið með núna, skrifum sögurnar með leikstjóranum.“

Vasa-Wagner
Björk segir að sýndarveruleikinn feli í raun í sér draumsýn tónlistarmanna á borð við Richard Wagner um að koma öllum listgreinum fyrir í sama verkinu. „Já þetta er einhver vasa-Wagner. Ég held að margt tónlistarfólk, alveg síðan að Wagner var og hét, hafi verið spennt fyrir því að taka öll skilningarvitin inn og hafa 360° leiksvið. Þú ert bara með hausinn inni í stærsta leiksviði heims þar sem allt getur gerst. Og þetta er svo spennandi - ógeðslega spennandi.“

info: (english)

Björk has never been afraid to explore new territories in the art, and has now made its way in the world of virtual reality. The exhibition Digital World Björk, which opened in Harpa earlier this month, gives guests the opportunity to experience the music of the last album its Vulnicuru, with all the senses. She says exciting to work with a medium that is still in development and that this technology opens the way musicians onto the biggest stage in the world.
logical development
Show Björk was first opened in Australia last summer came to Tokyo, London and Montreal before it opened in Harpa in November. Every crossing is added one work to show the videos make use of the entire spectrum of contemporary virtual reality technology. Although the technology is many exotic looks Björk on virtual reality as a logical step in his career.

"Yes, this was really a natural progression from my standpoint. Music video is a form I have worked much since I was in the Sugarcubes. MTV was actually virtual reality ninth decade. It should not be forgotten that all this current form, like slamming the video to the TV, was very radical at the time. This is a bit the same feeling of virtual reality and it is very pleasant to participate in this form while it is yet to define what it is.

Bossy but also democratic
Björk has always maintained that its music videos. "When I left the bands and began to make my own music, I became much masterful there; handle maybe 80 percent of my plates and so take your colleagues. But I also make democratic type, likes a team, ten years in bands where we worked in a group, it moved over this visual for me. Those directors who I work with, write their name under the end of the James Merry, I work with a lot right now, writing stories with the director. "

Vasa Wagner
Björk said that virtual reality does in fact the dream of musicians such as Richard Wagner to bring all the arts for the same job. "Yes this is any pocket-Wagner. I think many musicians, ever since the Wagner and was named, was excited to take all the senses and have a 360 ° stage. You have only the head inside the biggest stage in the world where anything can happen. And this is so exciting - so bloody exciting. "

photos @ http://www.ruv.is/ + https://www.instagram.com/james.t.merry/

please buy her albums + support this superb and unique icelandic/nordic artist @
http://www.bjork.com/ https://www.facebook.com/bjork https://www.youtube.com/user/bjorkdotcom
https://twitter.com/bjork https://soundcloud.com/bjork https://plus.google.com/+bjork
http://www.indian.co.uk/ http://www.ruv.is/ © kastljós. menningin. RÚV.IS 

re-encoded to AAC-M4A [superiour björklossless sound] by
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.